2
Mar

Biodrivmedel

...biodrivmedel ...?

Nu väntar vi med spänning – eller i alla fall jag väntar med spänning – på att regeringen ska lägga fram sitt förslag om kvotplikt på biodrivmedel. Ett förslag som förväntas säga att det blir obligatoriskt med en viss procents inblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel som säljs till konsument. Men självklart med en baksida – det kommer att bli energiskatt på biodrivmedlet inom kvot – dvs. på den andel som måste blandas i. Logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, men eftersom det tyvärr fortfarande är dyrare att producera biodrivmedel än fossila drivmedel så betyder det dyrare bensin/diesel för alla.

Så långt inte så spännande för vi tror vi vet vad som kommer. Mera spännande är hur man kommer att hantera skattesatserna för biodrivmedel över kvotplikten. En skatt där skulle ju betyda att kvotplikten samtidigt blir ett tak för hur mycket biodrivmedel som kommer att blandas in. Eftersom det redan är dyrare att producera biodrivmedel än fossila dito. Möjligen också logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, eftersom vi i princip redan uppnåt målet med 10% fossilfria drivmedel, om man räknar in el-tågens andel. Alltså behövs inget mera.

Men då är vi där igen. Stuprörsperspektiv. Ingen helhetssyn. Av klimatskäl behöver vi minska andelen fossila drivmedel mera. Men eftersom Sverige och de gröna näringarna har väldigt goda förutsättningar att bli stora drivmedelsproducenter missar man också hela intäktssidan – jobb och skatteintäkter, landsbygdsutveckling … Kanske dags att lägga ner Finansdepartementet och integrera verksamheten i verkligheten?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Marknad

2
Okt

Fossilt eller förnybart bränsle?

I brist på drivmedel ...

Lite oklart vad regeringen egentligen har för ambitioner om biodrivmedel. Beroende på hur man läser budgetpropositionen kan man tolka det som att alla biodrivmedel kommer att beskattas. Att den andel biodrivmedel som kommer att ingå i kvotplikten (kravet på att 5% av dieseln och 10% av bensinen ska bestå av förnybart drivmedel) skulle beläggas med skatt var väntat. Det är ju därför regeringen vill ha kvotplikt. Om det är krav på 5 eller 10 % inblandning av biodrivmedel så kan man ju beskatta det – för det måste blandas i. Helt logiskt? 

Att blanda i mera än det lagen kräver borde vara eftersträvansvärt om målet är en fossiloberoende fordonsflotta. Men om man då beskattar även biodrivmedel utöver kvotplikten, så blir kvotplikten i praktiken ett tak för andelen biodrivmedel. Eftersom det  i dagsläget är dyrare att producera biodrivmedel än fossila drivmedel. Och om höginblandade drivmedel som E85 beskattas, ja då lär både produktionen och marknaden dö direkt.

Så frågan är – vill regeringen överhuvudtaget ha en fossiloberoende fordonsflotta?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Politik

FireStats icon Powered by FireStats