27
Nov

Trendbrott?

Trendbrott – ja han sa faktiskt så, Martin Green från Svensk Fågeltaxering, på seminariet om skogens biologiska mångfald på KSLA igår. Under åren 2002-2012 är det fler skogslevande  fågelarter som ökat än minskat. 31% av arterna har ökat, 19% minskat och 47% hållit sig stabila. Och den samlade bilden för de 16 arter som följs upp inom miljömålet Levande skogar är i stora drag oförändrad.
Trendbrott var det också med ett stort antal deltagare från Naturskyddsföreningen på en aktivitet där LRF Skogsägarna var en av arrangörerna. KSLAs anrika plenisal var fullsatt av mycket kompetenta skogs- och miljöföreträdare. Kompetenta var även föreläsarna, och dessutom synnerligen hovsamma. Inga braskande rubriker där inte. Till och med Artdatabankens försvar av rödlistan hölls i en ödmjuk ton. Några klara svar på frågan om det går uppåt eller nedåt för skogens biologiska mångfald var det ingen fler än Martin Green som gav. Mina tankar gick osökt till en av mina gamla lärare som besvarade de flesta frågor med ”det beror på”.
En ögonöppnare för mig var begreppen ”naturlighetskriterier” och  ”naturtyper” som ska rapporteras in bevarandestatus för enligt EUs habitatdirektiv. Naturbyråkratin växer och frodas. Ökar det den biologiska mångfalden?
Även den efterföljande debatten hölls i en hovsam och tämligen konstruktiv ton, vilket var ett välkommet trendbrott. Att den statliga myndigheten Naturvårdsverket agiterade hårt mot skogsbruket var däremot inget trendbrott. Läs gärna min kollega Gunnar Lindéns blogginlägg på detta tema.
De skarpaste skotten sköt förstås Djävulens advokat, alias Carl-Henrik Palmér, som var inbjuden i syfte att provocera. Han erbjöd sig på stående fot att korta rödlistan för skogsarter  med 30 % och därmed minska risken för politiska felprioriteringar. Han avslutade med följande ord:
”Man brukar säga att krig är för allvarligt för att överlåtas åt militärer.
Jag brukar i analogi med detta säga att skogsbruk är alldeles för allvarligt för att överlåtas åt jägmästare.
Och kanske är rödlistning för allvarligt för att överlåtas åt en liten krets engagerade biologer.”

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

6
Nov

Ska SKA15 skapa framtiden?

Igår presenterade Skogsstyrelsen SKA15, scenarier för den svenska skogens framtid. Ett gäng siffertörstande skogsnördar hade bänkat sig för att frossa i staplar, kurvor, kubikmetrar och procent. Det var sju år sen sist, SKA08, och vår längtan var stark.  Det påpekades dock noga från Skogsstyrelsen att det som presenterades var scenarier, inte prognoser. Men några siffror fick vi i alla fall. Prognoserna, f´låt scenarierna, baserade på ”dagens skogsbruk” (med detta avsågs skogsbrukssättet 2008-13) pekade utan klimateffekt på 10% högre tillväxt om ett sekel, med måttlig klimateffekt på 21% högre och med större klimateffekt på 40% högre produktion.
16,4% av den produktiva skogsmarken räknades som avsatt och i princip undantagen från skogsbruk. På återstående produktiv areal skulle en hållbar avverkningsnivå de närmaste  femton åren vara 95-100 miljoner kubikmeter per år. Idag avverkas ca 90. 3/4 av den potentiella ökningen av avverkningsvolymen sades bestå av löv. Vad gäller GROT skulle det gå att ta ut tre gånger så mycket som idag, främst i Norrland. Ja, nog för att det är kallt i norr, men det är glest mellan de frysande mänskorna. Och med sjunkande oljepriser, och GROT-priser därefter,  blir det nog ingen större affär av den potentialen.
Som tidigare Kraftsamling Skog-general saknade jag ett mer aktivt scenarium, ett scenarium med riktigt bra föryngringar och rätt trädslag på rätt mark, kanske till och med lite gödsling i lämpliga bestånd. Bara 10% ökning utan klimateffekt kändes defensivt. För som någon så klokt sa: att nyttja skogen är inte bara en möjlighet, det är ett ansvar.
Så till frågan i rubriken – ska SKA15 skapa framtiden? Nej givetvis skapas inte framtiden av siffror och scenarier. Däremot kan de vara till hjälp vid strategiska beslut som påverkar framtiden. Men det som avgör hur Sveriges framtida skogar ser ut är till syvende och sist de människor som brukar dem, eller inte brukar dem.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

22
Okt

Skogsägarhjärtan i Litauen

Ekplantering på nedlagd odlingsmark i Litauen

Besökte förra veckan Litauen, det nu lilla landet som på medeltiden var en europeisk stormakt. Träffade skogsägarförening och statstjänstemän. Skuggan av Sovjettiden fanns i rummet.  1920 var 64% av skogsmarken privatägd, 1952 0%. Efter frigörelsen 1990 har en landreform lett till att 39% nu är privatägd. I vissa kretsar ses fortfarande det enskilda skogsägandet som ett hot.  Som fysisk person får man äga högst 300 hektar åker. Skog får man ha mer av, men man har inte jakträtt på sin egen mark. Att vara svensk skogsägare kändes i jämförelse ganska lättsamt.
Störst intryck under resan gjorde dock besöket ute hos en skogsägare. Det var en entreprenör ut i fingerspetsarna som börjat med 10 hektar skog och nu hade 1200 hektar skog och ett sågverk.  Vi vandrade i rask takt genom bestånd på bestånd. Ur det vi här hemma ser som oöverstigliga konfliktbestånd lät han röja fram blandskog med gran under olika lövträd, t ex klibbal. Övergiven jordbruksmark planterades med bland annat ek. Landskap av ”Brösarps-backar-typ” omvandlades till skog. Och hyggesplöjning backade man inte för. Svenska miljöorganisationer skulle ha fått blodstörtning om de varit med.
På sågverket gjorde man lastpallar, men också den finaste lindpanel. Jag rekommenderar inte Arbetsmiljöverket att besöka sågen.
Summa summarum så är det alltid nyttigt att få andra perspektiv på saker och ting. Vi har olika förutsättningar och inrättar oss därefter. Inuti oss klappar dock samma sorts skogsägarhjärtan.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

12
Okt

Urban hegemoni

Parfymen som doftar skog, för dem som längtar till landet.

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen? Så löd rubriken för en sammankomst på KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, förra veckan. Den inledande föreläsaren avlivade snabbt myten om landsbygdens avfolkning. Ända sedan 1950-talet har det bott knappt tre miljoner människor på den svenska landsbygden. Däremot har antalet människor som bor i städerna ökat vilket gör att andelen landsbygdsbor har minskat. Dessutom har det skett en omfördelning mellan olika delar av landsbygden. Endast tre procent av befolkningen bor i gles landsbygd, desto fler i tätortsnära landsbygd.
Med ökande andel stadsbor sker också en maktkoncentration. Urban hegemoni inträder, staden blir norm och får tolkningsföreträde. Fyra av fem skogsbesök sker i tätortsnära skog. Stadsborna och framtidens makthavare kommer allt längre från ett virkesproducerande skogsbruk. Det bådar inte gott för kommande skogspolitiska spelregler, inte heller för rekryteringen av arbetskraft till näringen.
Men kanske finns det hopp om en ny vår. ”Nya-vågarna” är på väg ut på landet. Och nya affärsidéer växer fram.  Längtan till landet anar man i parfymen Clean White Woods som doftar skog. Och vad sägs om en trädklättringskurs för 2800 kr?

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

3
Okt

Det gröna guldet

”Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Så lyder visionen för det nationella skogsprogrammet. Arbetet för att ta fram det nationella skogsprogrammet har just börjat. Arbetsgrupper har tillsatts och ute i landet genomförs regionala dialogmöten. Syftet med mötena är att ge fler möjligheten att bidra med tankar och idéer ur ett regionalt perspektiv. Man vill få fram förväntningar, utvecklingspotential i regionen och hur mötesdeltagarna kan och vill bidra till det nationella skogsprogrammets vision.
Jag är förväntansfull, jag ser utvecklingspotential och jag vill bidra till det nationella skogsprogrammets vision. Därför deltog jag tidigare i veckan i ett regionalt dialogmöte. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde mötet med kloka ord om skogen som motor för Sveriges välfärd och uppmanade oss som jobbar med skog att känna stolthet. Vi kan skog! Han lyfte också fram tre utmaningar: 1) Skapa fler jobb 2) Öka röjningarna 3) Minska markskadorna . Jag instämmer.
Sedan följde talare på talare, intressanta föredrag om nya produkter, skogsägarnas drivkrafter, viltbetesskador med mera. Jag hade dock inte åkt dit för att höra intressanta föredrag. Jag trodde jag var där för att delta i en dialog. Otåligt väntade jag på när den skulle börja. Till sist blev det då dags. 40 minuter hade avsatts för detta.  Har de andra fyra dialogmötena samma upplägg så blir det 160 minuters dialog. 2 timmar och 40 minuter. Det duger inte! Jag hoppas verkligen att det kommer fler möjligheter för fler personer att göra inspel till det nationella skogsprogrammet. Tills vidare får vi nyttja möjligheten att mejla till den elektroniska brevlådan n.skogsprogrammet@regeringskansliet.se.
den här sidan kan du läsa mer om arbetet med det nationella skogsprogrammet.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

24
Sep

Mod Utveckling Engagemang

Den jämtländska delegationen på Mynttorget

Att jobba i LRF kan vara omtumlande. Veckan inleddes med mjölkmanifestation på Mynttorget i Stockholm. Från hela landet kom de resande, i bussar, bilar, traktorer och tåg. Vitklädda mjölkbönder rustade med plakat och kämpaglöd. Det är en mäktig känsla när en folkrörelse kommer på fötter så här. Men Bucht fick man inte bukt med. Han kom, sågs och förlorade. Hans fickor var lika tomma som mjölkböndernas och bu-ropen rungade på Mynttorget.
På detta följde två intensiva dagars chefsforum med ledare från hela LRF-koncernen. Det handlade om vårt gemensamma uppdrag, att flytta fram det gröna näringslivets positioner. Och det handlade om ledarskap – om mod, utveckling och engagemang – LRFs tre kännetecken på gott ledarskap.
Mod att stå upp för vår sak även när det blåser. Mod att lita på vår värdegrund. Mod att visa känslor. Mod att våga misslyckas.
Och vad gäller utveckling så sade redan Charles Darwin att ”det är inte den starkaste som överlever, inte heller den intelligentaste, utan den som snabbast kan anpassa sig till förändringar”.
Engagemanget fick extra draghjälp av superentreprenören Magnus Helgesson som inledde sin karriär med att leta frimärken i containrar. Han har också byggt upp restaurangkedjan Harrys där engagemang är en framgångsfaktor av rang. HARRYS = Humor Attityd Roligt Resultat Ypperligt Stolthet.
Och nog finns det mod, utveckling och engagemang bland LRFs ledare och i hela LRF.  Vår VDs inledande fråga om vad folkrörelsen LRF kan göra i flyktingfrågan genomsyrade konferensen och väckte många känslor till liv. Fortsättning följer.

Olika nivåer för engagemang och delaktighet

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

18
Sep

Möte på hög nivå

Våra nordiska grannar förundrades över skogsbruk på så hög nivå över havet

Sedan 69 tillbaka år har de nordiska skogsägarförbunden haft ett gemensamt förbund. Ordförandeskapet vandrar runt mellan länderna och årsmötet hålls i ordförandelandets ordförandes hembygd. I år är Sverige ordförandeland och  följaktligen var årsmötet förlagt till Sven Erik Hammars Funäsdalen. Utöver själva rådsmötet ägnades en dag åt exkursion med lokal prägel.
I Härjedalen finns intressanta lösningar på markanvändningskonflikter. Här bildades landets första avgiftsfinansierade skoterledsbolag där markägare, turistföretag, kommun m fl gemensamt lade upp ett helt nytt skoterledssystem. Markägarna får ersättning för att de upplåter marken, bolaget pistar skoterlederna och sköter rastplatserna och skoteråkarna betalar för att nyttja. Bolaget har nu fungerat i tio år och ekonomin går runt.
En annan markanvändningskonflikt är renbetet vintertid i skogslandet.  1996 föll domen i renbetesprocessen som konstaterade att det inte fanns någon betesrätt där. Att få till avtalslösningar var då den enda väg som kunde leda vidare. När jag 2006 lämnade mitt jobb på LRF Jämtland var läget i avtalsfrågan låst. Flera försök att hitta lösningar hade misslyckats. Därför var det en mycket positiv överraskning att nu få höra att man i tre av fem samebyar hade fungerande avtal. Inget är omöjligt, det tar bara lite längre tid.
De nordiska gästerna fick också se  ”omöjligheter” som en av Sveriges högst belägna föryngringsytor, 800 meter över havet. Där planterades 1989 contortatall som nu står rak och växtlig med en tillväxt på tio kubikmeter per år och hektar. 1989 fanns inte härdigt frö- eller plantmaterial av svensk tall för denna höjd. Om 25 år till förväntas här stå 400 kubikmeter mot på denna höjd mer normala 200. Ibland tar det omöjliga tydligen lite kortare tid.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

9
Sep

Skogsaktivism

Det är höst i luften. Det märks bland annat på att studieförbundens kataloger ramlar ner i brevlådan. I dem kan man hitta det mesta. Svenska folkets kunskapstörst tycks vara osläckbar. Aldrig förr har jag dock sett en kurs i Skogsaktivism i utbudet. Det är föreningen Permakultur i Stjärnsund som arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet. På hemsidan finns både EU- och Leaderlogga. Här används alltså pengar från Landsbygdsprogrammet, som ska främja landsbygdens konkurrenskraft, till att undanta skogsmark från att bidra till sin ägares och bygdens försörjning. Är det samma typ av ”skogsaktivism” som pågår i södra Sverige där Naturskyddsföreningen granskar avverkningsanmälningar ? Ett ”medborgargarde” som med skygglappar på letar rödlistade arter och leker myndighet. Vart är vi på väg?
Permakultur väcker minnen till liv från en studieresa i Österrike för många år sedan. Där levde en bonde vi besökte enligt permakulturprincipen och odlade sina grödor ute i det fria bland träd och buskar. Morötter och jordärtskockor samsades med tallar och lönnar. Agronomerna och bönderna i vårt sällskap skakade lätt på huvudet. Undrar just vad de skulle göra om de finge se samma odlingsmetod i Dalarna. Agroforestry är en utmärkt kombination av jord- och skogsbruk i varma länder med näringsrika jordar och snabb omsättning i marken. I Kenya fick vi se exempel på hur en hektar kunde försörja 12 personer och djur med mat, foder och ved. I podsolmarkerna runt Stjärnsund torde det vara svårare att få  ett sådant kretslopp att fungera. Men hav hopp, det finns en kurs i det också, skogsträdgårdsodling.

 

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

1
Sep

10 år efter Gudrun

Jag får börja detta blogginlägg med att beklaga att bloggen de senaste dagarna inte fungerat. Har fått en förklaring som jag inte begriper, men nånting med  PHP v5.5.X var det. Nu ska bloggen emellertid vara på banan igen, även om PHP v5.5.X  verkar ha ätit upp senaste blogginlägget.

Kungastenen på Toftaholm. Här var helt renblåst efter Gudrun 2005. Nu är den nya skogen på G.

Vissa dagar lämnar djupare spår efter sig än andra. En sån dag hade vårt arbetslag härom veckan när vi besökte Södras skogsfastighet Toftaholm som låg i stormen Gudruns öga den där olycksaliga natten för drygt tio år sen. Katastrofen och dess direkta effekter har genom åren förmedlats på många olika sätt. Ingen tvekan råder om den oerhörda sorg och förtvivlan som följde i Gudruns spår.
Den här dagen ute i de nya skogarna efter Gudrun andades dock en hoppfullhet som också förtjänar att spridas. Naturens växtkraft är obändig. Det fullkomligt sprutar livslust ur klorofyllet och de uppväxande skogarna. Med meterlånga toppskott återerövrar den nya skogen nu de marker som skövlades av Gudrun och hennes vapendragare Per. Även om gran utgör en majoritet av de planterade träden så är lövuppslaget påtagligt och trädslagsblandningen i dessa skogar kommer att bli mer lövrik än före Gudrun. Utmaningen just nu är att hinna röja i tid. Med en så snabb tillväxt är röjningsfönstret  bara öppet några enstaka år innan röjningen blir både arbetsam och dyr.
De stora hyggesarealerna efter Gudrun avgav förstås mängder av koldioxid. Olyckskorparna förutspådde en kolbomb. Den snabba återväxten har dock gjort att redan 7-8 år efter återbeskogningen tar den nya skogen upp lika mycket koldioxid som avges. Och under många år framgent kommer upptaget att vara mycket större än utsläppet. Här växer klimatnytta!
Låt oss inte glömma det mänskliga kapitalet. Ur katastrofen reste sig civilsamhällets goda krafter. I det efterföljande avverkningsarbetet sattes skogsproffsen på hårda prov. Lärdomarna var många och de har nedtecknats och spritts över landet, ett gott stöd när Dagmar, Hilde och Ivar härjade i södra Norrland. När vi hjälps åt klarar vi även det till synes omöjliga.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

18
Aug

Hjort är hjort

En av tjusningarna med att jobba i en rikstäckande organisation är att man får inblick i många olika delar av vårt avlånga land. Förra veckan hade jag förmånen att besöka Sörmland, det svenskaste av landskap, ”prototypen” för Sverige. Det visade sig vara ett landskap i omvandling.
Från min tid i skogsvårdsorganisationen, och även från LRF, minns jag Sörmland som ett län med  få, och stora, fastigheter. Anledningen till detta är förstås de många godsen. Det har aldrig funnits i min tankevärld att det skulle vara någon nackdel för det aktiva brukandet av jord och skog. Enligt våra lokala värdar i Sörmland är det dock många av godsägarna som bor i Stockholm och bara kommer ner ett par gånger per år, och då för att jaga. För att få gott om jaktbart vilt sker regelbunden utfodring. Resultatet har blivit en explosiv ökning av hjort och vildsvin. Spannmålsodlarna är förtvivlade och övergår på grund av vildsvinens härjningar i deras åkrar till att odla vall. Och i skogen är betesskadorna hårda eftersom det finns alldeles för mycket hjort i förhållande till fodertillgången. Rönn, asp, sälg och ek kommer aldrig upp i trädstorlek vilket på sikt utarmar den biologiska mångfalden.
En av våra värdar berättade att han när han på morgonen tittar ut från sitt sovrumsfönster över åkrarna så kan han lätt räkna till 40, ibland ända uppemot 100 hjortar. Att Sörmland var så översvämmat av hjortar hade jag, för att citera Olof Palme, ingen aaaning om.
”Gjort är gjort, glöm det fort” fick jag höra under min uppväxt. I Sörmland borde det snarare vara ”hjort är hjort, skjut dem fort” som gäller.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad