Hoppa till innehållet

Begränsat utbud leder till höga virkespriser – men hur länge?

EU:s sanktioner på importen av skogsråvaror från Ryssland och Belarus har lett till virkesbrist till Europas skogsindustri. Virkesbristen leder till stigande virkespriser samtidigt som sågverk och massaindustri nu ser fallande försäljningspriser till följd av det försämrade konjunkturläget. Frågan är nu hur länge de höga virkespriserna kommer bestå?

EU:s sanktioner mot import av virkesråvara från Ryssland har varit effektiva och ledde till att importen minskade från 300 000 kubikmeter per månad i januari 2022 till ”noll” 2023. Råvarubortfallet har lett till brist och kraftigt stigande priser på främst massaved.

Skogsägaren

Timmerpriset till skogsägarna ökade med drygt 9 procent mellan kvartal 2 2022 och kvartal 2 2023 i Sverige. Samtidigt steg det svenska massavedspriset med hela 40 procent under samma tidsperiod. Regionala skillnader finns. Energived ligger på all-time-high och driver upp priserna på massaved som eldas i brist på annan skogsråvara. Skogsflis till värmeverk steg med 43 procent mellan kvartal 2 föregående år och kvartal 2 i år.

Många skogsägare passar nu på att sälja virke och avverkningsanmälningarna har ökat under 2023 jämfört med 2022.

Industrin

Industrin har under samma period sett sina försäljningspriser på såväl pappersmassa som sågat virke falla vilket riskerar leda till försämrad betalningsförmåga för virkesråvaran.

Massapriserna har fallit från 17 000 SEK/ton i mitten av 2022 till cirka 12 000 SEK/ton 2023, vilket är ett historiskt bra pris och man bedömer nu att konjunkturen och priserna kommer att bottna under kvartal 3 eller kvartal 4. Betalningsförmågan hos massaindustrin kommer därför sannolikt fortsätta vara god i närtid.

Exportpriserna på sågat virke har under samma period fallit kraftigt, från 4300 kr/m3 för ett år sedan till 2700 kr/m3 i maj 2023. Man ligger nu strax över normalpriserna under 2018-2020. Här oroar den allt svagare byggkonjunkturen i Sverige och Europa vilket leder till en tuff höst för de svenska sågverken. Men man har vissa förhoppningar på att efterfrågan från USA/Nordamerika kommer att öka.

En fortsatt svag sågverkskonjunktur riskerar på kort sikt leda till sågverken inte kan hålla uppe betalningsförmågan och därmed fallande priser på timmer till skogsägaren.

Min slutsats

I egenskap av skogsägare finner jag anledning att fundera på vilka åtgärder jag själv skall göra i skogen under 2023/24. Höga priser på såväl massaved som timmer lockar till såväl avverkningar som gallringar. I skrivande stund nöjer jag mig med att kontraktera gallringar på de avdelningar där så behövs.