Hoppa till innehållet

Elisabeth Hidén bloggar om Tarragona-manifestet

En kylig dag i januari är det ganska härligt att tänka tillbaka på några varma novemberdagar i Spanien. Anledningen till min resa var Cogeca Business Forum. Ett möte där fokus låg på generationsskifte. Flera goda exempel från olika länder lyftes och jag fick äran att sitta i panelsamtal med tillsammans med andra ungdomar där vi fick berätta om vår vardag och kooperativens roll, idag men också vad vi ser framåt.
Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande
Elisabet Hidén, ordförande LRF Ungdomen.

Mötet mynnade ut i ett manifest med 23 punkter indelat i några huvudområden. Det var att stödja unga jordbrukare och deras engagemang i kooperativa företag med fokus på de tre hållbarhetsaspekterna, kooperativ styrning, kunskapsutvecking, främja den kooperativa modellen och slutligen partnerskap.

Jag tycker manifestet blev bra. När det kommer till unga i näringen, både inom jord och skog, påverkansarbete, kunskapsutveckling och driva företag så är en given del att vi måste ta plats. En annan del är att vi måste ges plats. Dokumentet visar tydligt att kooperativen ser behovet av att föryngra näringen och även sin egen roll. Genom att erbjuda utbildningsprogram, möjlighet att påverka och underlätta tillgång till kapital vid övertagande eller nystartande av företag, för att nämna några av de 23 punkter, så kan kooperativen göra stor skillnad.

En betydande andel av de produkter som kommer till gårdarna, lämnar gårdarna och slutligen når konsumenter har gått via ett kooperativ. Ett kooperativ som gör att pengarna stannar inom sektorn och att produkten tack vare förädling ökar i värde. För att detta ska ske på bästa möjliga sätt måste det funka på gårdsnivå och i styrningen av kooperativen. Det måste finnas nya människor som vill och kan ta över både gårdar och platser i styrelser för att det ska rulla på lika bra i framtiden. I dokumentet går det också att se självinsikten kring kunskapsbristen om kooperativ bland gemene man och belyser behovet av att öka medvetenheten och stärka kunskapen inom detta område. Ett kooperativ är trots allt inte något utan sina medlemmar.

Den kooperativa modellen bygger på demokratiska principer och genomsnittsmedlemmen är ofta inte mycket yngre än genomsnittslantbrukaren, det vill säga runt 60 år. Med det i åtanke kan ett dokument som detta bli en viktig påminnelse om vikten av att uppmärksamma och skydda yngre medlemmar, vilka kommer att spela en central roll i kooperationens framtid.

Jag ser att detta skulle kunna komma att påverka beslut kring utdelning – hur många procent ska ligga i affären och hur många procent i insatser, hur aktiv ska man behöva vara för att få vara medlem, hur stora eller små gårdar kommer kooperativen släppa in?

Vi ser idag exempel på där det är för kostsamt att ta in små mjölkgårdar som medlemmar. Samtidigt är det enklare att som ung få tillgång till en mindre gård, och på samma gång behöver kooperativen fortsatt vara konkurrenskraftiga. Det skulle också kunna påverka vilken service kooperativen tillhandahåller, torkanläggningar och bra med skördetransporter om man som ung arrenderar och inte kan investera i en egen tork, säljarnas rådgivande roll och så vidare.

Det ska bli spännande att se hur arbetet konkretiseras framåt och vilka åtgärder vi kommer få se.

Om Tarragona-manifestet

Tarragona-manifestet utformades efter samråd med unga entreprenörer inom kooperativa företag, samt deras intressenter, för att identifiera framtida trender inom jordbruks- och skogsbrukssektorerna. Syftet är att proaktivt hantera den kritiska utmaningen av generationsväxling som europeiskt jordbruk och landsbygd står inför.
Manifestet presenterades under Cogeca Presidency Business Forum om generationsförnyelse, som hölls i november 2023 i Tarragona, Spanien.