Hoppa till innehållet

EU-valet är över – nu börjar arbetet

EU-valet är över. Nu börjar arbetet för att påverka den nya mandatperioden i rätt riktning. Det gäller både för de valda Europaparlamentarikerna och för LRF med vårt Brysselkontor i spetsen.

De kommande fem åren kommer att kräva beslut i flera avgörande frågor som säkerhetspolitiken, klimatet och säkring av en tryggad livsmedelsförsörjning i Europa. I alla de här frågorna har jord- och skogsbruket en nyckelroll.

För det nya Europaparlamentet blir det nu viktigt att konstituera sig, att välja poster i politiska grupper och vem som ska sitta i vilka utskott. Från LRF hoppas vi att svenska Europaparlamentariker inser betydelsen av frågor som rör jord- och skogsbruk och därmed väljer utskott där dessa frågor avgörs, till exempel jordbruksutskottet, industriutskott, inre marknadsutskottet och miljöutskottet.

För att Europaparlamentet ska ha en tillräcklig tyngd i beslutsprocessen i Bryssel krävs att det under den kommande mandatperioden lyckas hitta samsyn och kompromisser kring frågor och lagförslag. Här har den största partigruppen, konservativa EPP, en nyckelroll. Redan förra mandatperioden var det svårt att hitta majoritet i flera frågor i Europaparlamentet, inte minst i frågor som rör jord- och skogsbruket.

Listan på viktiga frågor som de svenska ledamöterna kommer att behöva förhålla sig kan göras lång: En ny reform av jordbrukspolitiken, eventuellt en uppdaterad ”jord-till-bord-strategi”, medlemskapsförhandlingar med Ukraina, klimatmålen 2040 och jordbrukets roll där, klimatanpassning, krishantering och framför allt olika typer av säkerhetsfrågor där det finns koppling till livsmedelsförsörjningen.

För LRF väntar nu ett intensivt arbete med att bygga relationer med de ny- och omvalda Europaparlamentarikerna och så småningom med en ny EU-kommission och ge dem kunskap om hur de bäst kan bidra till utvecklingen av jord- och skogsbruket i Europa.

Vi kommer särskilt att trycka på några olika områden:

CAP - för en trygg livsmedelsförsörjning i hela EU

En trygg livsmedelsförsörjning är grunden för fred. EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, är lika gammal och minst lika viktig som när EU bildades. Tack vare CAP har vi jordbruk i hela landet i Sverige och i hela EU, och inte bara i de mest produktiva områdena. Detta gynnar EU:s och Sveriges landsbygder. Tack vare CAP har lantbrukaren en grundinkomst även de år när väder och låga världsmarknadspriser inte gör att det går runt ekonomiskt. Tack vare CAP har EU:s jordbruk kunnat investera i effektivare produktionsmetoder och i miljöåtgärder. Detta har gjort att EU:s jordbrukspolitik kan betraktas som den mest miljövänliga och effektiva globalt. Dessutom den absolut minst handelsstörande globalt, alla åtgärder är i enlighet med WTO-regelverket.

Vi är en del av lösningen på klimatutmaningen

Lantbrukare och skogsägare är bland de första som påverkas av klimatförändringar, men är också en del av lösningen för att nå våra klimatmål. Våra sektorer producerar livsmedel, biomassa, fibrer och andra produkter som kan ersätta fossila produkter och bidra till en cirkulär bioekonomi. Dessutom kan vi samtidigt som vi producerar även lagra in koldioxid i marken som brukas och biomassan som produceras. Men för att vi ska kunna producera allt detta behöver vi se till helheten. Klimat, biologisk mångfald och miljö kan inte hanteras i stuprör och inte heller hanteras separat från ekonomisk eller social hållbarhet.

Brukad skog ger nytta för klimat och välstånd

Sist, men inte minst: Den svenska skogen är en guldgruva, inte bara för Sverige utan för hela EU. Skogen bidrar till att EU:s klimatneutrala ekonomi behöver. Fossilfria produkter, bioenergi, biologisk mångfald och en koldioxidslukare när skogen växer. Våra svenska Europaparlamentariker har ett extra ansvar att se till att förvalta detta gröna arv som generationer före oss har skapat och som bidragit till både Sveriges och EU:s välstånd. Tillsammans måste vi säkerställa att övriga EU-länder, Europaparlamentariker och EU-kommissionen förstår värdet och nyttan av en livskraftig skog som brukas.

Redan nu under juni månad kan vi förvänta oss att flera av de absolut viktigaste posterna i EU tillsätts. Medlemsstaterna kommer nu under sommaren att utse sina förslag till EU-kommissionärer och inte minst EU-kommissionens ordförande. Det blir en av Europaparlamentets första uppgifter att godkänna dessa EU-kommissionärer. Där vill vi från LRF se att jordbrukets och skogsbrukets strategiska vikt för EU lyfts. Vi vill se en vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för jordbruks- och skogsfrågor.