Hoppa till innehållet

Priserna i livsmedelskedjan stabiliseras

Under de senaste månaderna har priserna i livsmedelskedjan stabiliserats på en nivå cirka 30 procent över 2020 års nivåer. Det är inte osannolikt att marknaderna nu har hittat en ny jämvikt. De senaste månadernas utveckling tyder på det.

Men först en kort resumé över de senaste tre årens händelseutveckling. Efter stabila priser under 2020 började produktionsmedel till jordbruket samt jordbruksprodukter stiga under 2021. Detta var en följd pandemins effekter på världsekonomin i termer av bland annat flaskhalsar av olika slag och inte minst till följd av en alltför expansiv ekonomisk politik för att återstarta ekonomierna under 2021. 

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 ledde sedan till en utbudschock och tillgången till bland annat naturgas, gödning och jordbruksprodukter minskade över en natt på de globala marknaderna. Utbudstappet ledde till ännu kraftigare prisstegringar på produktionsmedel och jordbruksprodukter under våren 2022 till mycket höga prisnivåer som höll i sig under hela 2022. 
Under 2023 har priserna på produktionsmedel samt priserna på jordbruksprodukter fallit vilket visar på att den globala ekonomin nu anpassar sig efter de nya förutsättningarna. Denna anpassning visar att den globala ekonomin har god resiliens mot störningar. Anpassning sker bland annat genom andra grödval, andra handelsvägar samt att produktion av vissa produktionsmedel sker på andra sätt än tidigare.

Klicka för att förstora bilden.

Under våren och sommaren 2023 har prisindex på produktionsmedel till jordbruket, avräkningspriser på jordbruksprodukter fallit tillbaka och sammanfaller nu med prisindex på livsmedel från industrin och konsumentprisindex för jordbruksprodukter, vilket kan ses som ett tecken på en ny jämnvikt. Att samtliga indexserier ligger stabilt cirka 30 procent högre än 2020 under de senaste tre månaderna och ligger stärker ytterligare denna tes.

Det är alltså troligt att ekonomin nu har hittat en ny jämvikt med stabila priser på denna nivå. Det som talar för det är att prisförändringarna de senaste två till tre månaderna har varit små. Bland annat steg priserna på produktionsmedel till jordbruket med 0,5 procent, avräkningspriserna föll 1 procent. Samtidigt var priserna från livsmedelsindustrin oförändrade medan KPI ökade med 1 procent enligt Jordbruksverkets statistik. För augusti rapporterade SCB att matinflationen föll med nästan en procent.

I SCBs rapport avseende augusti månad kan konstateras att inflationen är fallande där bland annat KPI-F föll till 4,7 procent jämfört med 6,4 procent i juli. Sett till det senaste halvåret har inflationen fallit tillbaka med än så. Även Konjunkturinstitutet talar om fallande inflation i sin Konjunkturbarometer den 27 september. Det är således en hel del som talar för stabilare livsmedelspriser framöver.   

Men omvärlden förändras hela tiden och det finns inga garantier för att nya prischocker inte kommer att drabba livsmedelskedjan. Minskat utbud på råolja och stigande oljepriser kan vara en sådan faktor.