Hoppa till innehållet

Priserna på insatsvaror avgörande för jordbrukets lönsamhet

Svenskt Jordbruk är starkt beroende av de internationella marknaderna för insatsvaror. De extremt höga priserna på insatsvarorna diesel och mineralgödsel hösten 2022 har flerdubblat kostnaderna att bedriva växtodling odlingsåret 2022/2023.

Jordbrukets tre stora insatsvaror som handlas internationellt är mineralgödsel för att öka skördarna, diesel för markbearbetning och skördearbete samt foder till animaliesektorn. Alla dessa tre insatsvaror är starkt beroende på prisutvecklingen på de internationella marknaderna.

Mineralgödsel som framställs till stora delar av naturgas har under lång tid varit billig. Naturgas som historiskt huvudsakligen kommit från Ryssland. Dieselpriserna bestäms av de internationella marknaderna på råolja där priserna på Brent (Nordsjöolja) och WTI (USA) är de vanligaste priserna på marknaderna man följer.

Foderpriserna är sammansatta av en rad olika ingredienser där soja, vete och raps står för en betydande del. Priserna på dessa sätts bland annat på råvarubörserna i Chicago och i Paris.

Vidare spelar växelkurserna mellan kronan och framför allt euron och dollarn stor roll för de priser de svenska jordbrukarna betalar. Generellt kan sägas att kronan successivt har försvagats sedan 2011 vilket har lett till att insatsvarorna nu är dyrare än vad som annars varit fallet.

Priserna på insatsvaror har varierat kraftigt över tid. Under 2007 och 2008 steg priserna kraftigt till följd av den överhettning av den globala ekonomin som orsakades av bland annat Kinas snabbt ökande efterfrågan. Kort därefter föll priserna igen i spåren av finanskrisen 2008 som initialt orsakades av att finansmarknaderna i USA kraschade. Resultatet av krisen blev en recession med fallande efterfrågan och priser på många råvaror. En annan intressant period är 2014 – 2015 då råoljepriserna mer än halverades till följd av att OPEC-samarbetet rasade samman och alla oljeproducenter pumpade för fullt. Därefter kommer en period med någorlunda lugn fram till 2021.

Från 2021 steg priserna på insatsvaror kraftigt. Initialt till följd av ekonomiernas återhämtning efter pandemin med stora statliga stimulanspaket som drev upp den allmänna efterfrågan tillsammans med utbudsbegränsningar i form av flaskhalsar inom bland annat sjöfarten.

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 är den stora game-changern; utbudet på naturgas, olja och spannmål minskade snabbt och priserna nådde närmast astronomiska höjder sommaren och hösten 2022. Diesel- och gödningspriserna nästan femdubblades jämfört med ett år tidigare medan foderpriserna fördubblades.

Sedan vintern 2022/23 har priserna på insatsvaror fallit tillbaka men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Jämfört med januari 2021 är dieseln 64 procent dyrare och gödningen 91 procent dyrare medan foderpriserna bara är 7 procent dyrare. Efter Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna i spåren av invasionen håller den ekonomiska kartan på att ritas om så att handel mellan Ryssland och dess allierade och väst minskar kraftigt. Insatsvaror som olja, naturgas och gödning som tidigare ofta kom från Ryssland skall nu komma från annat håll och blir sannolikt dyrare än tiden före pandemin, invasionen och sanktionerna.

Sveriges växtodlare betalade således mycket dyrt för gödning och diesel under 2022 för en skörd 2023 som nu ser ut att bli riktigt dålig till följd av vårens och sommarens torka. På sikt väntar sannolikt också dyrare insatsvaror än före 2021.