Hoppa till innehållet

Ursula von der Leyen, välkommen till min skog!

Fredagen den 19 januari kommer EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Finlands statsminister Petteri Orpo till Stockholm på inbjudan av Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Under besöket kommer ledarna att diskutera aktuella EU-frågor kopplat till konkurrenskraft, skogen och den gröna omställningen samt besöka Stora Ensos innovationscenter för biomaterial. 

Det är en viktigt markering att EU-kommissionens ordförande kommer till Sverige och visar ett intresse för skogens positiva bidrag till bioekonomi och den gröna omställningen. Ursula von der Leyen har på senare tid visat ett större intresse för skogsfrågor vilket är mycket välkommet. Förra året besökte hon Finland och lyfte den stora potentialen för ökat trähusbyggande och i hennes tal till Unionen i höstas lyfte hon också fram skogen. Hon sa: ”och Europa är en kontinent av skogar. Från de mäktiga barrskogarna i norr och öster, via de sista resterna av ur ek- och bokskog i Centraleuropa till korkekskogarna i södra Europa: alla dessa skogar är en oersättlig källa till varor och tjänster. De absorberar koldioxid, levererar trä och andra produkter, genererar bördiga jordar och filtrerar luften och vattnet.”

I det moderna samhället omger vi oss med skogliga produkter som ligger oss mycket nära hjärtat. Allt från husen vi bor i, papper i skolan, till förpackningar i matbutiken och kläder och till produkter som är viktiga för människors hälsa och välmående. För oss i familjeskogsbruket är det viktigt att inte bara se skogens potential i produkterna som skogen levererar utan också potentialen hos oss skogsägare. Det är vi som skapar värden för samhället genom ett aktivt och hållbart skogsbruk. Genom omsorg för skogen över generationer skapar familjeskogsbruket en mångfald i våra skogslandskap. Vi är hjärtat i en växande bioekonomi och den gröna omställningen. Jag själv bedriver ett skogsbruk som utgår från hjärtat tillsammans med min bror och våra barn i Bohuslän. Värden skapas av min familj som har värden för världen. Det svenska familjeskogsbruket är inkluderande och öppet för alla. Ursula von der Leyen – välkommen till min skog!

För att vi ska kunna fortsätta investera för ett grönare och mer klimatvänligt samhälle krävs rätt förutsättningar. Villkoren bestäms till stor del av Sveriges regering och riksdag, men avgörs allt oftare på EU-nivå.

Sverige är beroende av en stabil politisk och ekonomisk utveckling i EU och globalt. Det är ett måste för att säkerställa jobben, företagandet och välståndet.

Svensk skogsnäring står generellt stark med ett skogsbruk som kontinuerligt arbetar för ökad hållbarhet. Förutsättningarna och villkoren för skogsägare riskerar nu att urholkas. Vi ser en brist på insikt – hos vissa en misstro – om hur den skogliga bioekonomin kan bidra till Sverige och EU:s framtid. Vi ser en över- och detaljreglering på EU-nivå, som snarare stjälper än hjälper. Vi oroas över en kraftigt ökad politisk inblandning i brukandet, i allt från att välja skötselmetoder till förbud.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Vi inom LRF ser att jord- och skogsbruket är EU:s bästa försvar. För oss är det viktigt att:

  • säkra hållbar skogsproduktion inom EU. Trygga råvaruförsörjningen från skogen för att göra oss mindre sårbara i kristider.
  • ge förutsättningar för hela EU att fortsätta att utvecklas till en lösningsorienterad union som har modet att hålla fast vid den gröna omställningen. Håll fast vid klimatmålen men öka flexibiliteten och anpassa till lokala förhållanden, inte minst på landsbygden.
  • se till att EU:s konkurrenskraft lyfts politiskt och hanteras i paritet med andra politiska mål. Säkerställ goda villkor så att existerande företag stannar och att EU lockar till sig mer investeringar i skoglig bioekonomi för att skapa jobb och tillväxt på landsbygden.

EU blir som andra medlemsorganisationer, vad medlemmarna gör det till. Just nu är EU viktigare än någonsin med tanke på olika geopolitiska spänningar, klimatförändringar och andra kriser som hotar försörjning av livsmedel, energi och skogsråvara.

Gå och rösta! 


English version

Ursula von der Leyen, welcome to my forest!

On Friday, January 19, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and the Prime Minister of Finland, Petteri Orpo, will come to Stockholm at the invitation of Sweden's Prime Minister, Ulf Kristersson. During the visit, the leaders will discuss current EU issues related to competitiveness, the forest, the green transition, and visit Stora Enso's innovation center for biomaterials.

It is an important milestone that the President of the European Commission is coming to Sweden and showing an interest in the forest's positive contribution to the bioeconomy and the green transition. Ursula von der Leyen has recently shown a greater interest in forestry issues, which is very welcome. Last year, she visited Finland and highlighted the great potential for increased timber construction, and in her speech to the Union last autumn, she also emphasized the forest. She said: "and Europe is a continent of forests. From the mighty coniferous forests in the north and east, through the last remnants of primeval oak and beech forests in Central Europe to the cork oak forests in southern Europe: all these forests are an irreplaceable source of goods and services. They absorb carbon dioxide, deliver wood and other products, generate fertile soils, and filter the air and water."

In modern society, we surround ourselves with forest products that are very close to our hearts. From the houses we live in, paper in school, to packaging in the grocery store, and clothes and products that are important for people's health and well-being. For us in family forestry, it is important not only to see the potential of the forest in the products it delivers but also the potential of us forest owners. It is we who create value for society through active and sustainable forestry. Through care for the forest over generations, family forestry creates diversity in our forest landscapes. We are at the heart of a growing bioeconomy and the green transition. I myself run a forestry business based on heart together with my brother and our children in Bohuslän. Values are created by my family that have value for the world. Swedish family forestry is inclusive and open to all. Ursula von der Leyen - welcome to my forest!

In order for us to continue investing in a greener and more climate-friendly society, the right conditions are required. The conditions are largely determined by Sweden's government and parliament but are increasingly decided at EU level.

Sweden depends on a stable political and economic development in the EU and globally. It is a must to ensure jobs, entrepreneurship, and prosperity.

The Swedish forest industry stands generally strong with forestry that continuously works for increased sustainability. The conditions and terms for forest owners are now at risk of being eroded. We see a lack of insight - in some cases mistrust - about how the forest-based bioeconomy can contribute to Sweden's and the EU's future. We see an over-regulation and detailed regulation at EU level, which rather hinders than helps. We are concerned about a significantly increased political interference in forest management, ranging from choosing management methods to prohibitions.

On June 9th, there will be an election to the European Parliament. We at LRF see that agriculture and forestry are the EU's best defense. For us, it is important to:

  • secure sustainable timber production within the EU. Secure raw material supply from the forest to make us less vulnerable in times of crisis.
  • provide conditions for the entire EU to continue to develop into a solution-oriented union that has the courage to stick to the green transition. Stick to climate targets but increase flexibility and adapt to local conditions, not least in rural areas.
  • ensure that EU's competitiveness is politically emphasized and handled in parallel with other political goals. Ensure good conditions so that existing companies stay and that the EU attracts more investments in forest-based bioeconomy to create jobs and growth in rural areas.


EU becomes like other member organizations, what members make it. Right now, the EU is more important than ever given various geopolitical tensions, climate change, and other crises threatening the supply of food, energy, and forest raw materials.

Go and vote!

By: Paul Christensson, Chairman of LRF Skogsägarna

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen