Hoppa till innehållet

Brysselnytt vecka 3

Den här veckan rapporterar vi om att Belgien tagit över ordförandeskapet i Ministerrådet och om att EU-kommissionen drar igång den strategiska dialogen om lantbrukets framtid. Dessutom går det att läsa om förslaget att sänka vargens skyddsstatus och om Europaparlamentets debatt om förutsättningarna för EU:s lantbrukare.

Belgien har tagit över ordförandeskapet i Ministerrådet

Från och med årsskiftet håller Belgien i ordförandeklubban i Ministerrådet, vilken de kommer att hålla i fram till månadsskiftet juni-juli i år. Därefter tar Ungern över ordförandeskapet, under nästkommande sex månader. I samband med att Belgien tog över ordförandeskapet presenterade de sitt arbetsprogram, med fokusområden för sitt mandat. 

På generell nivå har Belgien valt sex prioriterade områden, som de vill fokusera sitt arbete runt under ordförandeskapet. Dessa områden är bland annat demokrati och enighet, ökad konkurrenskraft samt grön och rättvis omställning. Därtill kommer ordförandeskapet fokusera på en stärkt social- och hälsoagenda, trygga människor och gränser samt främjandet av ett globalt Europa.  

Vad gäller skog- och lantbruk vill Belgien utgå från en holistisk syn på sektorerna och dess behov, samt prioritera livsmedelssäkerhet och självförsörjning. Ordförandeskapet vill bidra till att stärka förutsättningarna för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion, genom att ge särskilt fokus till djurskydd- och välfärd, samt stärka uthålliga skogar. 

Konkret har det belgiska ordförandeskapet meddelat att de ämnar fortsätta de pågående diskussionerna om nya genomiska tekniker (NGT), förslaget till ny växtskyddsförordning (SUR) och regelverket för växtförökningsmaterial. De vill även påbörja hanteringen av förslaget till ny förordning om transport av djur, där de hoppas ha avklarat delarna rörande transport av katter och hundar till slutet av sitt mandat. Belgien planerar även att utföra en utvärdering av de strategiska planerna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), samt diskutera förutsättningar för den kommande revideringen av politikområdet. Ordförandeskapet kommer även att lyfta förslaget till förordning om övervakning av skog vid flertalet möten. 

Källa: Agra Facts 

 

Den 25 januari startar EU-kommissionens strategiska dialog om lantbrukets framtid

Som Brysselnytt tidigare rapporterat nämnde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal State of the European Union (SOTEU) den 13 september att EU-kommissionen kommer att lansera en strategisk dialog om lantbrukets framtid, som bland annat ska beröra nästa jordbrukspolitik (CAP). Dialogen ska bland annat beröra frågor om hur man på landsbygder och inom lantbrukskåren ska uppnå skäliga levnadsstandarder, samt hur livsmedelsproduktion ska förgå inom de planetära gränserna. 

Nu har besked kommit om att dialogen kommer att börja den 25 januari. Enligt EU-kommissionens talesperson för lantbruk, Olof Gill, kommer mötet att följas av möten på olika relaterade teman under första halvan av året. Genom dessa möten ska aktörer som berörs samlas, hela vägen från producenter och kooperativ till civilsamhällesorganisationer och akademin. 

Paraplyorganisationen för lantbruksorganisationer och kooperativ, Copa-Cogeca, välkomnar i ett pressmeddelande EU-kommissionens initiativ. Organisationen uppmanar samtidigt EU-kommissionen till att dela mer information om hur de fortsatta diskussionerna ska gå till och att värna om att samtalen mellan olika aktörer förblir öppna.

Källa: Politico, Copa-Cogeca

 

EU-kommissionen föreslår att vargens skyddsstatus i Bernkonventionen ska sänkas

I ett förslag till beslut som överlämnades till Ministerrådet strax innan jul, uppmanar EU-kommissionen om att Rådet ska ta ställning för att vargens skyddsstatus ska sänkas. Bakgrunden ska enligt EU-kommissionen vara vargens snabba tillväxt under de senaste decennierna, som bland annat lett till att antalet vargattacker på boskap ökat.

I dagens läge är vargen belagd med ”strikt skydd” inom ramen för EU:s art- och habitatdirektiv samt i Bernkonventionen, som är ett internationellt avtal som skyddar vilda djur och växter samt naturliga habitat i Europa. Utan att ändra i Bernkonventionen, går det inte att uppdatera vargens skyddsstatus i Art- och habitatdirektivet. EU-kommissionen har därför föreslagit att Ministerrådet ska ta ställning för att vargens skyddsstatus ändras till ”skyddad”, för att de därefter ska kunna lägga fram förslaget till Bernkonventionens ansvariga kommitté.

EU-kommissionens förslag är bland annat ett svar på det betänkande som Europaparlamentet antog i november 2022, som underströk behovet av ytterligare åtgärder för att hantera unionen växande varg-population. Genom att sänka vargens skyddsstatus, hoppas EU-kommissionen att förvaltningen av populationen ska vara enklare och att risken för attacker på boskap ska minska.

I Rådet kommer EU:s miljöministrar ansvaraför att hantera förslaget. Om Miljörådet ställer sig bakom förslaget, kommer Bernkonventionens ansvariga kommitté hantera frågan vid sitt ordinarie möte den 2–6 december 2024.

Källa: Agra Facts, Politico

 

Skarp kritik mot EU:s lantbrukspolitik när Europaparlamentet debatterade förutsättningar för lantbrukare

Europaparlamentet debatterade under onsdagen behovet av att öka de socio-ekonomiska förutsättningarna för lantbrukare och förutsättningar på EU:s landsbygder. Flertalet europaparlamentariker kritiserade den gemensamma jordbrukspolitiken, den mediala bilden av sektor och bristen på respekt för det arbete som krävs för att producera livsmedel. 

Debatten anordnades med anledning av de demonstrationer som under de senaste veckorna hållits på flera håll i Europa, där den medialt mest uppmärksammade pågått i Tyskland. 

Bland annat sa Clara Aguilera (S&D, Spanien) att EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) inte klarar av att stabilisera sektorn och riktade kritik mot att de idag högre priserna på livsmedel inte leder till ökade marginaler för lantbrukare. Den liberala europaparlamentarikern Ulrike Müller (RE, Tyskland) påpekade att den administrative bördan för lantbrukare är alldeles för tungt och menade att den befintliga lantbrukspolitiken har misslyckats, varför det nu är dags att tänka på hur den bör se ut i framtiden.

Källa: Agra Facts