Hoppa till innehållet

Brysselnytt vecka 5

Den här veckan rapporterar vi om bondedemonstrationer i Bryssel, om läckan av EU-kommissionens planerade klimatmål för 2040 och förslaget om förlängt frihandelsavtal med Ukraina.

Våldsamma bondedemonstrationer i Bryssel, Von Der Leyen lovar undantag från CAP och regelförenklingar

I flera av EU:s medlemsstater har bondedemonstrationer genomförts under de senaste veckorna. De utlösande faktorerna för demonstrationerna har ofta varit nationella frågor, till exempel har lantbrukare i Tyskland demonstrerat eftersom den nationella stöden av lantbruksdiesel vid årsskiftet plötsligt försvann. Samtidigt har nationella demonstrationer också tagit upp EU-frågor såsom effekten av handelsavtal, eller upplevelsen av att ambitiös klimat- och miljöpolitik hotar lantbrukets förmåga att producera. Under torsdagen anordnade även den vallonska bondeorganisationen FWA och deras flamländska motsvarighet en demonstration i Bryssel, där representanter från andra organisationer såsom unga och småbrukare också anslöt.  

Den europeiska paraplyorganisationen för lantbruksorganisationer och lantbrukskooperativ, Copa-Cogeca, har inte själva haft någon del i eller arrangerat demonstrationerna men har skrivit ett brev till Ursula Von Der Leyen. I brevet listar de faktorer som organisationen ser behöver åtgärdas omedelbart för att tillmötesgå lantbrukare och minska protesterna. Bland annat vill de att kraven som ställs på länder som exporterar jordbruksprodukter till EU måste vara likvärdiga med de för produktion inom unionen, att det införs begränsningar och åtgärder i frihandelsavtalet med Ukraina samt ett antal undantag från regler i den gemensamma jordbrukspolitiken som berör mark som läggs i träda. Dessutom vill Copa-Cogeca fortsättningsvis att de ska få ta stor plats i den strategiska dialogen om jordbrukspolitikens framtid som Ursula Von der Leyen startade förra veckan.

Belgiska premiärministern De Croo bjöd under torsdagseftermiddagen in en delegation med de belgiska bondeorganisationerna och representanter för Copa Cogeca, med anledning av demonstrationen i Bryssel. Där deltog även EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen. Von der Leyen har lovat att de kommer presentera ett förenklingspaket för jordbruket innan nästa jordbruksministermöte den 26 februari och EU-kommissionen presenterade under torsdagen ett beslut om att ge undantag från några av kraven i jordbrukspolitiken under 2024.

Källa: Politico, Agra Facts, Copa-Cogeca

 

Läcka från EU-kommissionen visar att det kommer krävas drastiska utsläppsminskningar från lantbruket för att nå EU:s klimatmål till 2040

I veckan publicerades en läcka av förslaget på ett meddelande om EU:s klimatmål för 2040, som förväntas publiceras offentligt den 6 februari. Titeln på meddelandet är (fritt översatt) ‘Säkra vår framtida – Europas klimatmål till 2040 och vägen till klimatneutralitet 2050 – Bygga ett uthålligt, rättvist och välmående samhälle.” Syftet med förslaget är att ange vad EU behöver uppnå till 2040 för att kunna bli klimatneutrala till 2050 enligt Parisavtalet. Läckan från EU Kommissionen där direktoratet för klimat, DG Clima, är ansvariga innehåller tre alternativ med olika ambitionsnivå: 1) En minskning med 80% jämfört med 1990, 2) Minskning med 85–90%, och 3) En minskning på 90–95% jämfört med 1990. Det sista är det som EU-kommissionen framhåller som det bättre alternativet. EU-kommissionen ser att detta måste ske inom fyra områden; energisystemen, fossilfri och konkurrenskraftig industri, fossilfria transporter och den sista handlar om land, livsmedel och bioekonomi.

Jord- och skogsbruket skulle med de rätta insatserna (till exempel genom minskningar på utsläpp från gödning och djurproduktion samt ökad kolinlagring) då kunna bli klimatneutralt redan till 2035. Med mål om att minska utsläppen med 30% till 2040 från 2015 års nivåer.

Ett förslag som lyfts i läckan är möjligheten att prissätta jordbrukets utsläpp, ungefär som ett eget utsläppshandelssystem Detta ses som en kostnadseffektiv lösning, kombinerat med bland annat utfasning av stöd för fossila bränslen och justeringar som garanterar lika spelregler på den interna marknaden. Prissättningen av jordbrukets utsläpp är något som tidigare utretts i en rapport beställd av EU-kommissionens direktorat för klimat, DG Clima.

Generaldirektoratet för jordbruk, DG Agri, ska enligt Agra Facts ha argumenterat för att ta bort läckans referens till en prissättning av jordbrukets utsläpp samt utsläppsmålet för biogena utsläpp, exempelvis metan och lustgas. Vidare konstateras att det läckta utkastet saknar en genomgående konsekvensanalys om ekonomisk påverkan på lantbrukare, påverkan på en tryggad livsmedelsförsörjning, den biologiska mångfalden koldioxidläckage till länder utanför EU samt livsmedelspriser.

Källor: Agra Facts, Politico, EU Kommissionen

 

EU-kommissionen föreslår förlängning av Ukrainas frihandelsavtal

Rysslands anfallskrig i Ukraina har försvårat landets export av jordbruksprodukter och livsmedel. För att bistå Ukraina, har EU därför att inrättat så kallade solidaritetssträckor för transport av bland annat spannmål. Samtidigt skrevs ett tillfälligt frihandelsavtal med EU men med vissa restriktioner för känsliga produkter. Det tillfälliga frihandelsavtalet med Ukraina löper ut den 5 juni. EU-kommissionen har därför i veckan presenterat en förlängning av avtalet med vissa justeringar.

EU-kommissionen förslår bland annat att avtalet ska innehålla skyddsåtgärder om importen av socker, kyckling och ägg blir högre än den var under åren 2022–2023. Detta för att säkerställa att det inte blir en obalans på EU:s inre marknad, som tidigare har uppstått på grund av för stora importer.

EU-kommissionens förslag ska hanteras i Europaparlamentet respektive Ministerrådet, innan det tillfälliga handelsavtalet kan träda i kraft. I Europaparlamentet kommer den lettiska europaparlamentarikern Sandra Kalniete (EPP) att vara ansvarig rapportör.

Copa-Cogeca, som samlar EU:s lantbruksorganisationer och kooperativ, skriver i ett pressmeddelande att de anser att EU-kommissionens förslag inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till de lantbrukare som drabbats av den ökade importen från Ukraina. Copa-Cogeca vill bland annat se skyddsåtgärder även för spannmål och oljeväxter, samt att referensåren för skyddsåtgärder ska vara 2021–2022.

Källa: Politico, Copa-Cogeca

 

EU-kommissionens initiativ för bioteknik lanseras den sjätte mars

Vid EU-kommissionens “Agri-Outlook”- konferens, som anordnas årligen för att diskutera marknadsutsikterna för EU:s lantbruk, meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att det kommer lanseras ett initiativ för bioteknik. EU-kommissionen har nu meddelat att initiativet kommer att presenteras den sjätte mars.

Ansvarig EU-kommissionär för förslaget kommer vara EU-kommissionens viceordförande Margrete Vestager, som vanligtvis arbetar med konkurrenskraftsfrågor. Enligt läckta dokument som nyhetsplattformen Politico sett ska initiativet fokusera på att öka sektorns konkurrenskraft, genom att bland annat främja resurseffektivitet samt öka livsmedelssystemets cirkuläritet.

Källa: Politico