Hoppa till innehållet

Träden växer inte till himlen

Nyligen kom Sveriges statistik om utsläpp av växthusgaser för år 2022. Den visar på ökade utsläpp på grund av North Stream-läckan. Om man bortser från North Stream har utsläppen minskat. En viktig anledning till minskningen var mindre användning av fossila bränslen bland annat tack vare ökad användning av biobränslen. Nettoupptaget från skogen är nästan lika stort som Sveriges samlade utsläpp. Skogen bidrar både till att ersätta det fossila och till att dra undan koldioxid från atmosfären.

En sak som oroar i klimatstatistiken är dock att nettotupptaget i skogen minskat sedan några år tillbaka. Det beror dels på minskad tillväxt, till följd av torkan 2018 och därpå följande barkborreangrepp. Men det beror också på att avverkningarna ökat. Detta gör att vi kan få svårt att uppfylla våra internationella åtaganden om nettoupptag i markanvändningssektorn.

Skogen binder fortfarande kol netto trots att vi avverkar mer än någonsin. Men våra internationella åtaganden innebär inte bara att vi ska binda kol netto i skogen, utan att nettoupptaget ska öka. Det kan bara ske genom ökad tillväxt, minskad avverkning eller att färre träd dör i skogen.

Kortsiktigt skulle vi kunna minska avverkningen, vilket kanske kan bli fallet av sig själv vid en lågkonjunktur. Men långsiktigt måste skogen föryngras för att hålla uppe tillväxten. I en jämförelse mellan olika skogsländer på norra halvklotet kan vi se att kolförrådet ökar mer i de länder där skogen i större omfattning brukas. Detta trots att mycket virke tas ut ur skogen. Att skogar i Sverige som idag inte brukas fortfarande nettobinder kol beror på att de tidigare har brukats.

Möjligheten att att nå våra mål till 2030 försvåras av den hittills goda skogskonjunkturen med en ökad avverkning. Det vore förstås även problematiskt om vi skulle avverka skogen så tidigt att tillväxten över tid minskar, vilket jag tror sällan är fallet. Personligen tror jag också att skogen skulle ge oss fler nyttor om vi kunde förlänga omloppstiden något där risken för skador är små. Men att inte avverka skog som växer långsammare än den hittills i genomsnitt växt under sin livstid är, ur ett klimatperspektiv, att skjuta problemen på framtiden. Det kommer på sikt minska skogens tillväxt och göra det allt svårare att ytterligare öka kollagret i skogen.

Vill vi i framtiden både öka kolförrådet och kunna använda skogen till att ersätta så mycket fossila produkter som möjligt, måste vi istället öka skogens tillväxt och minska risken för skador. För klimatet är det viktiga att minska utsläppen av kol och olja. Därför gör skogen störst nytta när den kan ersätta de fossila produkterna. Under en övergångsperiod kan utsläppsminskningarna kanske kompletteras med ökad inbindning i skogen. Men det är ingen långsiktig lösning. Förr eller senare kommer nettoinbindningen att avta och utebli. För träden växer inte till himlen.