Hoppa till innehållet

Vårt värdefulla nordiska samarbete

I ett omvärldsläge där geopolitiken intagit scenens mitt och där många aktörer har geopolitikiska intressen som drivkraft när man agerar på världens jordbruksmarknad, blir kära grannar än kärare.

LRF har en mycket nära och värdefullt samarbete med övriga nordiska bondeorganisationer inom ramen för Nordens Bondeorganisationers Centralråd, NBC.

I NBC hålls varje år i mitten av augusti ett så kallat presidiemöte. Då träffas organisationernas ordförande med ”entourage” (andra styrelseledamöter, VD och andra i organisationerna) för att diskutera aktuella frågor som påverkar jordbruket i Norden. Diskussionen är påfallande framåtriktad. Man tar sig an utmaningar och inspirerar varandra att se möjligheter.

Temat för årets möte var en uppföljning på fjolårets och diskussionen knyter an just till jordbrukets möjlighet att leverera en trygg livsmedelsförsörjning i den dramatisk omvärldsutveckling i den värld det nordiska jordbruket verkar – såväl geopolitiskt som när det gäller behoven och kraven på att rigga sektorn för en hållbar utveckling.

2022 hade temat fokus på det nordiska jordbrukets möjligheter och utmaningar med att leverera en trygg livsmedelsförsörjning i osäkrare värld, allt mot bakgrund av kriget i Ukraina. I år med detta i minne fortsatte våra nordiska bondeledare diskussionen, men denna gång med fokus på de olika ländernas leveranser för en hållbar livsmedelsproduktion.

Det är som alltid mycket som förenar Nordens bönder, inte minst att vi ligger långt framme när det gäller säkra livsmedel och en hållbar produktion. Tar vi Sverige och det LRF delade med sig av kan vi konstatera att vi utskiljer oss när det gäller graden av självförsörjning. Vi levererar ungefär hälften av den mängd mat vi äter i Sverige.

Tar vi Finland ligger man där på runt 80 procent, det vill säga en betydligt tryggare nivå med det finska bönder producerar. Danmark är extremen med en betydligt större produktion än det som behövs för en trygg försörjning. Sjuttio procent av det Danmarks bönder producerar går på export.

Tänker vi att förbättra hållbarheten i världens livsmedelskonsumtion och den ekonomiska hållbarheten i den nationella produktionen i de nordiska länderna borde samtliga nordiska länder egentligen bli mer som Danmark. Vi borde producera långt mer än vad som behövs för en inhemsk försörjning och exportera det mesta av våra i ett globalt perspektiv miljö- och klimatmässigt mycket framstående jordbruksprodukter. På detta sätt skulle vi bidra till en hållbarare konsumtion globalt och stärka samtidigt stärka vår position på den inhemska livsmedelsmarknaden.

Hörni, detta blev en utvikning som heter duga. Ibland drar tangentbordet i väg med fingrarna.

Allt för att säga att det nordiska bondesamarbetet är värdefullt och Nordens bönder ”äger” när det gäller att tänka framåt, parera för en osäker värld och rigga för ytterligare förbättrad hållbarhet och då såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Det tål också att sägas målet är viktigt och resan lång. NBC kommer att komma tillbaka till dessa frågor om och om igen.  LRF inledde ett intensivt miljöarbete redan på 1980-talet i kampanjen ”På väg mot världens renaste jordbruk”. Sedan kom EU-medlemskapet med triggande konkurrens men dålig betalning från marknaden för redan inbakade mervärden. Resan fortsätter.

Om Nordens Bondeorganisationers Centralråd

Bondeorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har genom Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC) sedan år 1936 ett samarbete. Samarbetet handlar om nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte, men också om samordning och påverkan i frågor kopplade till nordiska ministerrådet samt för stärkt inflytande i den internationella bondeorganisation World Farmers’ Organisation, WFO. Det kan ibland också handla om gemensamma uttalanden i frågor av gemensamt intresse.

Arbetet i NBC sköts operativt av ett utskott av tjänstemän (NBC-utskottet), som förbereder de presidiemöten mellan organisationernas ordförande och andra förtroendevalda som äger rum en gång om året. Mellan presidiemötena sköts arbetet av ett tvåårigt roterande ordförandeskap/sekretariat. Vid det senaste presidiemötet lämnade Danmark över ordförandeklubban till Norge. För Sverige är det på nytt dags att leda sekretariat och vara ordförande 2029-2031. Dessförinnan kommer vi att hålla ett årligt presidiemöte i augusti 2026.